Váš online právník pro řešení pohledávek a zasílání předžalobních upomínek

divider
separator


Uznání závazku a splátkový kalendář


V předžalobní upomínce můžete svému dlužníkovi také nabídnout sepsání splátkového kalendáře.

Nabídka splátkového kalendáře má smysl zejména tam, kdy dlužník není příliš solventní a není schopen uhradit celkovou dlužnou částku naráz.

Doporučujeme s dlužníkem sepsat dohodu o uznání dluhu dle § 2053 NOZ, ve kterém dlužník uzná důvod vzniku dluhu i jeho výši a zaváže se dlužnou částku uhradit ve splátkách dle popsaného splátkového kalendáře.

V takové dohodě nezapomeňte zejména na ujednání o ztrátě výhody splátek a zesplatnění v případě prodlení s uhrazením byť jediné splátky. Je možné si také sjednat smluvní pokutu pro případ prodlení s placením a vložit do dohody klauzuli o zachování nároku na úroky z prodlení.

Sepsání dohody o uznání dluhu má nesporné výhody, jednou z nejvýznamnějších je výrazné zlepšení postavení věřitele v případě soudního sporu. Uznání dluhu totiž dává vzniknout právní domněnce existence tohoto dluhu. Dlužník tedy musí u soudu prokázat zaplacení dlužné částky, v opačném případě bude právo věřiteli zpravidla přiznáno.

Dohoda o uznání dluhu s sebou nese také prodloužení promlčecí doby. V případě uznání dluhu se totiž promlčecí doba prodlužuje na 10 let a věřitel může vyčkat, až se finanční situace dlužníka vylepší a teprve pak po něm v případě, že nebude uhrazeno dobrovolně, vymáhat zaplacení dlužné částky u soudu.

Uznání dluhu spolu se sjednáním splátkového kalendáře je často velmi efektivní řešení splácení dlužné částky, neboť dlužník ocení vstřícné řešení a splátky hradí včas a řádně, zejména ale posiluje postavení věřitele v případném sporu.

separator